Nasza oferta

plakat

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie obejmuje nauczaniem, wychowaniem, opieką i terapią uczniów - pacjentów lubelskich szpitali. Naszym głównym celem jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka poprzez tworzenie korzystnych warunków do normalnej pracy jego układu nerwowego.


Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz podstawach programowych dla poszczególnych etapów edukacyjnych.


Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki, zapewniamy pomoc pedagogiczno - psychologiczną, podejmujemy działania profilaktyczne oraz kształtujemy postawy prozdrowotne. W procesie dydaktyczno - wychowawczym zwracamy szczególną uwagę na realizację treści patriotycznych.


W skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie wchodzą:


1) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Marii Grzegorzewskiej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z Oddziałami Przedszkolnymi
2) Liceum przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
3) Specjalny zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Oferowane przez naszą szkołę zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, ich potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki pracy na danym oddziale szpitalnym. Rozwijamy w ten sposób indywidualne zainteresowania uczniów, zapobiegamy powstawaniu niepowodzeń szkolnych, pomagamy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych.


Prowadzimy zajęcia lekcyjne w systemie klas łączonych w salach szkolnych, świetlicach lub „przy łóżku chorego” indywidualnie. Metody i formy pracy oraz zakres treści programowych dostosowujemy do aktualnego poziomu wydolności wysiłkowej uczniów zgodnie z zasadami pedagogiki leczniczej.


W codziennej pracy sięgamy po różnorodne pomoce dydaktyczne, które właściwie ukierunkowują proces spostrzegania chorych dzieci. Korzystamy ze szkolnych zbiorów bibliotecznych: piśmienniczych, graficznych, audiowizualnych, multimedialnych oraz środków dydaktycznych wykonanych samodzielnie przez nauczycieli. Użytkujemy dwie pracownie komputerowe oraz laptopy wyposażone w modemy, dzięki którym realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczo – terapeutycznego przebiega sprawniej.


W naszej szkole nauczamy wszystkich przedmiotów, w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki. Po zakończeniu hospitalizacji uczniowie otrzymują zaświadczenia z ocenami cząstkowymi, które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym są honorowane w ich szkołach macierzystych.


W przypadku długiego pobytu dziecka w szpitalu umożliwiamy mu klasyfikację śródroczną (końcoworoczną). Wszystkim zainteresowanym uczniom zapewniamy możliwość przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, (jeżeli lekarz prowadzący nie widzi przeciwwskazań medycznych i wyraża na to zgodę).


Oferujemy bogaty wachlarz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych oddziałujących terapeutycznie na psychikę dziecka, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno - muzycznych, gier i zabaw.


Przygotowujemy dla dzieci wiele różnych imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych, w organizacji których pomagają liczni Partnerzy i Sponsorzy naszej placówki.


Interesujemy się losem naszych uczniów, doradzamy im w zakresie kierunków dalszego kształcenia i wyboru szkoły.


Jesteśmy placówka nowoczesną, współpracującą z rodzicami, personelem medycznym, szkołami macierzystymi i szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Promujemy w nim wartość edukacji poprzez wielość różnorodnych działań, które pozwalają dzieciom nie tylko przyswajać określony zasób wiadomości i umiejętności, ale przygotowują je do uczenia się przez całe życie i radzenia sobie w nim pomimo choroby, niepełnosprawności, społecznego wykluczenia.Zapraszamy do współpracy!