„Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”

- program Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny realizowała program Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”.


Głównym celem programu było przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole, promocja rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach.


Mediacje

Wszystkie realizowane w ramach programu działania prozdrowotne korelowały z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego naszej szkoły.


W trakcie realizacji programu przekazana została wiedza o zagadnieniach prawnych i sprawiedliwości naprawczej. Poruszano tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa – działania ograniczające przejawy patologii społecznej i niedostosowania społecznego. Wykonywano ćwiczenia kształtujące umiejętności panowania nad własnymi emocjami i uczuciami (inteligencja emocjonalna) oraz poznawano techniki radzenia sobie ze stresem. Uczniowie zapoznawali się z zagadnieniami anomalii i psychologii konfliktów i skutecznymi sposobami ich rozwiązywania. Pogłębiano wiedzę na temat mediacji i negocjacji jako alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.


W ramach realizowanego programu podjęto następujące przedsięwzięcia:


• Zorganizowano wizytę edukacyjną w Sądzie Okręgowym w Lublinie, podczas której poznawano m.in. specyfikę pracy zawodów prawniczych (spotkanie z sędzią, prokuratorem, adwokatem, studentami prawa)Mediacje

Mediacje

Mediacje

• Koordynator programu brał udział w szkoleniu organizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie „Mediacje – rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym”


Mediacje

• W ramach Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowano warsztaty mediacyjne


Mediacje

Mediacje

• Zorganizowano warsztaty z negocjacji


Mediacje

• W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały ogłoszone wyniki konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Lubelskiego „Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej”. Uczennica naszej szkoły otrzymała wyróżnienie specjalne.


Mediacje

• Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na temat odpowiedzialności karnej młodzieży za czyny niedozwolone i niezgodne z prawem oraz poruszano problematykę uzależnień


Mediacje

Mediacje


Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu świadomości prawnej uczniów co w dużej mierze wpłynęło pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych.


Opracowanie: koordynator programu – Anna Boczek