Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 18 października 2019 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji szkoleniowej dla młodzieży biorącej udział w programie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty pt. „ Mediacja rówieśnicza metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pełniących honorowy patronat nad programem Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin.


Mediacje”

Na wstępie Pani Kurator Oświaty Teresa Misiuk przywitała dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół realizujących program „Mediacje…”, przypomniała istotne zapisy z podstawy programowej dotyczącej mediacji i kształtowania umiejętności społecznych młodzieży. Pani Kurator przekazała wyrazy uznania szkołom za podjęcie tematyki istotnej z punktu widzenia pracy wychowawczej oraz za zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych jako drogi przeciwdziałania agresji i przemocy fizycznej oraz psychicznej w środowisku szkolnym.


Mediacje”

Mediacje”

Kolejni prelegenci omówili zalety mediacji oraz znaczenie umiejętności negocjacyjnych uczniów w rozwiązywaniu konfliktów. Zaprezentowano Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Mediacje”

Następnie odbyły się warsztaty mediacyjne dla uczniów przeprowadzone przez Sędzię Eleonorę Porębiak – Tymecką – Koordynatora do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacja rówieśnicza odbudowująca zakłócone relacje wśród uczniów. Czym jest i jak ją stosować”. Pani Sędzia omówiła podstawy prawne mediacji, procedurę mediacyjną oraz znaczenie mediacji w sprawach nieletnich, karnych, rówieśniczych. Omówiono psychologię konfliktu – czynniki wpływające na zaburzenie prawidłowej komunikacji i eskalujące konflikty.


Mediacje”

Pani Sędzia podkreśliła istotne znaczenie treningu kompetencji psychospołecznych, sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów, czyli naukę: radzenia sobie z emocjami i stresem, porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, samoświadomości i empatii oraz twórczego i krytycznego myślenia.


Przeprowadzono ćwiczenie symultaniczne z mediacji na podstawie opracowanych kazusów sytuacyjnych.


Mediacje”

Mediacje”

Ponadto Pani Sędzia przybliżyła plejadę instytucji wspierających realizację programu „Mediacje…” a zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem.


Dziękujemy Pani Sędzi Eleonorze Porębiak – Tymeckiej za zaproszenie na konferencję, podczas której tak wyraźnie akcentowano popularyzację wiedzy dotyczącej mediacji, negocjacji i albitrażu jako skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych. Ponadto kształtowanie kompetencji psychospołecznych stanowi podstawę do przygotowania młodego człowieka do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i fundament współczesnej profilaktyki.


Mediacje”

Opracowanie: Anna Boczek