Szkolenie „Myślę pozytywnie - nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”
w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół
„Szkoła Myślenia Pozytywnego”

„Człowiek w dobrostanie psychicznym dużo łatwiej radzi sobie

z trudnymi sytuacjami, z ograniczeniami zewnętrznymi

i ma większą motywację do rozwoju”
Nasza szkoła od stycznia 2019 roku realizuje projekt „Myślę Pozytywnie” w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół jako „Szkoła Pozytywnego Myślenia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Celem programu jest :


• profilaktyka zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat


• kształtowanie przekonań, postaw i zachowań sprzyjających zdrowemu stylowi życia


• budowanie konstruktywnego systemu wartości


• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych.Udział w projekcie wiąże się m.in. z realizowaniem określonych zadań promujących pozytywne myślenie i przesyłanych na platformę Fundacji „Instytutu Edukacji Pozytywnej”.


Jednym z założeń projektu było przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, które odbyło się w dniu 24 października 2019 roku. Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonych trenerów Fundacji „Instytut Edukacji Pozytywnej”, PS Fundraisingu i Fundacji Stabilo.


myślenie pozytywne”

Szkolenie miało na celu przybliżenie koncepcji programu „Myślę Pozytywnie”, promocję zdrowia psychicznego jako priorytetu w kontekście współczesnej edukacji oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki i interwencji zdrowia psychicznego w placówce oświatowej.


myślenie pozytywne”

Podczas spotkania dyskutowano nad planowaniem i wprowadzaniem działań profilaktycznych promujących zdrowie psychiczne w szkole w oparciu o model psychologii pozytywnej. Zwrócono uwagę na fakt, że warunkiem koniecznym w budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły jest dbanie zarówno o zdrowie fizyczne jak i psychiczne uczniów. Podkreślono znaczenie diagnozy potrzeb uczniów w projektowaniu działań ukierunkowanych na wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

Akcentowano istotną rolę nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji miękkich (m.in. budowania poczucia własnej wartości, asertywności, umiejętności krytycznego myślenia, efektywnej komunikacji, empatii i dostrzegania potrzeb innych osób, odnajdywania się w grupie, zarządzania sobą w czasie, budowania informacji zwrotnej i wyrażania własnych potrzeb) jako sposobu na ochronę zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, w tym umiejętności komunikacji społecznej i wewnętrznej .


myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

Podczas szkolenia zostały przedstawione skuteczne strategie efektywnej komunikacji z uczniami oraz sposoby wspierania uczniów w rozwijaniu motywacji wewnętrznej do nauki.


myślenie pozytywne”

Zakres tematyczny obejmował również nowe metody i narzędzia oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w kluczowych obszarach zdrowia psychicznego oraz sposoby ich wprowadzania do cyklicznej praktyki w szkole.


Zwrócono uwagę na rolę czynników wpływających na bezpieczny i pozytywny klimat szkoły oraz na istotę budowania dobrych relacji z drugą osobą w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie.


Poruszano tematykę pozyskiwania środków (fundraising) na rzecz zdrowia psychicznego, omówiono tworzenie Strategii Fundraisingu Szkolnego.


myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

myślenie pozytywne”

Wiedzę, którą zdobyliśmy podczas szkolenia z pewnością wykorzystamy w codziennej pracy z naszymi podopiecznymi, wspierając ich rozwój i wychowanie na zasadach ponadczasowych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.


myślenie pozytywne”

Szkolenie dostarczyło nam sporej dawki pozytywnej energii i motywacji do przeprowadzania różnorodnych działań wychowawczo - profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne naszych podopiecznych !


DZIĘKUJEMY!!!1. Materiały szkoleniowe

2. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli

3. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole


Opracowanie: Anna Boczek