Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie – „Sądowy Uniwersytet dla Szkół”

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Młodzież z naszej szkoły spędziła Mikołajki w sposób nietypowy i bardzo oryginalny. 6 grudnia 2019 roku zostaliśmy zaproszeni na wizytę edukacyjną do Sądu Okręgowego w Lublinie. Wizyta zorganizowana była w ramach realizowanego w naszej szkole programu Prezesa Sądu Okręgowego i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” oraz Sądowego Uniwersytetu dla Szkół.


Spotkanie otworzyła Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie – Pani Sędzia Wiesława Stelmaszczuk – Taracka, która bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Spotkanie z pracownikami sądu i studentami prawa KUL ukierunkowane było na przekazanie i podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji prawniczej oraz podstawowych instytucjach prawa i wykorzystania tej wiedzy w życiu codziennym. .


Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz zasadami wyrokowania, poznawali specyfikę pracy zawodów prawniczych oraz mieli możliwość zadawania pytań sędzi, prokuratorowi, adwokatowi i kuratorowi sądowemu .


Wizyta edukacyjna w Sądzie 1

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Uczestnikom spotkania przekazano specjalistyczne informacje dotyczące przebiegu procesu karnego, struktury sądownictwa powszechnego w Polsce, metodyki pracy sędziego, adwokata, prokuratora, radcy prawnego, komornika.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Następnie Pani kurator przybliżyła zawód kuratora sądowego i rodzinnego oraz środki wychowawcze i poprawcze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Prokurator i mediator sądowy Pan Krzysztof Kuchciński przedstawił specjalistyczną wiedzę nt. prawnych konsekwencji czynów zabronionych, specyfikę procesu karnego, praw ofiar przestępstw oraz obowiązków świadka. Przybliżył uczniom również ważne zagadnienia związane z mediacją rówieśniczą jako sposobie rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku szkolnym.


To była ciekawa wizyta zawodoznawcza, która miała na celu pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej; uczniowie pozyskali informacje o wykształceniu i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych i urzędnika sądowego.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Przedstawiono zakres spraw, jakie rozpatrywane są w Sądzie Okręgowym. Wyjaśniono pojęcia związane z postępowaniami sądowymi: oskarżony, świadek, prokurator, sędzia, adwokat, radca prawny. Młodzież instruowana była, jak należy zachować się podczas rozprawy sądowej.


Przekazano także informacje dotyczące praw dziecka w postępowaniu oraz wyjaśniono, kiedy można zwrócić się o ochronę prawną. Poruszano również tematykę odpowiedzialności nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zaznajomiono obecnych z salą rozpraw, z wokandą, z rolą i udziałem poszczególnych uczestników postępowania sądowego, z atrybutami osób reprezentujących prawo – zaprezentowano różne rodzaje strojów urzędowych, a uczniowie mieli możliwość założenia togi sędziowskiej.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Dużą atrakcją była symulacja rozprawy sądowej z udziałem studentów prawa oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Mieliśmy również możliwość zwiedzenia gmachu sądowego, obejrzenia największej sali rozpraw z pomieszczeniem dla szczególnie niebezpiecznych przestępców…


Wizyta edukacyjna w Sądzie

…. oraz pomieszczenia dla osób konwojowanych.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem Mikołajkowym – uczniowie otrzymali upominki oraz zaświadczenia potwierdzające udział w Sądowym Uniwersytecie dla Szkół.


Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

Wizyta edukacyjna w Sądzie

DZIĘKUJEMY ZA UMOŻLIWIENIE UDZIAŁU W CIEKAWYCH ZAJĘCIACH O DUŻYM WALORZE EDUKACYJNYM I PREWENCYJNYM!
Notatka opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie i Kuratorium Oświaty w LublinieOpracowanie:

Anna Boczek