Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat„Zdrowie psychiczne i odporność psychiczna są

podstawą naszego stanu fizycznego, naszych

relacji, osiągnięć edukacyjnych i zawodowych”Nasza szkoła realizuje ogólnopolski program „Szkoła Myślenia Pozytywnego” w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół jako „Szkoła Myślenia Pozytywnego” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt zakładał realizowanie zadań certyfikacyjnych przez cały rok kalendarzowy, ale również dawał możliwość na własne twórcze działania. Sprawozdania z wykonanych zadań systematycznie wysyłane były na platformę edukacyjną Instytutu Edukacji Pozytywnej.


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Głównym celem programu jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat, kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia, budowanie konstruktywnego systemu wartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Nauczyciele realizujący projekt otrzymali pakiet narzędzi edukacyjno – profilaktycznych (kursy e – learningowe, webinary, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, algorytmy postępowania, bazę dobrych praktyk, filmy edukacyjne ze strony projektu www.myslepozytywnie.pl).


W trakcie realizacji programu popularyzowaliśmy wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań oraz promowaliśmy umiejętności psychospołeczne naszych podopiecznych oraz poczucia bezpieczeństwa.


Wychodząc naprzeciw zadaniom współczesnej szkoły, której nadrzędnym celem jest tworzenie atmosfery i kultury przyjaznej i bezpiecznej, wzmacniającej mocne strony ucznia podjęliśmy w ramach comiesięcznych zadań certyfikacyjnych m.in. następujące działania wychowawczo – profilaktyczne:


• Ćwiczenia promujące rozwijanie u uczniów inteligencji emocjonalnej poprzez naukę poznawania własnych emocji, strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami i odczuciami


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Uczniowie nabywali również umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, efektywnej komunikacji i efektywnej współpracy


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Uczniowie projektowali i układali plakaty przestrzegające przed uzależnieniami


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Uczniowie wykonywali gazetki przestrzegające przed uzależnieniami


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Zorganizowano cykl warsztatów profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy i hejtu


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Zorganizowano zajęcia kulinarne kształtujące postawy prozdrowotne i umiejętności psychospołeczne integrujące całą społeczność szkolną


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Ćwiczenia kształtujące postawy prospołeczne – rozwiązywania konfliktów bez przemocy


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

• Odbyło się szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły nt. „Myślę Pozytywnie – nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”


Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego” - Certyfikat

Prowadzone przez nas działania wychowawczo - profilaktyczne zostały wysoko ocenione, co zaowocowało przyznaniem naszej placówce Certyfikatu – „Status Szkoły Myślenia Pozytywnego”, który potwierdza, że uczestniczymy w przedsięwzięciach prozdrowotnych mających na celu m.in. poprawę zdrowia psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży.
To kolejne wyróżnienie dla naszej placówki, podkreślające wysoki standard jakości naszej pracy i potwierdzające, że jesteśmy Szkołą Przyjazną i Bezpieczną!
KONDYCJA PSYCHOFIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY - PORADNIK
Opracowanie: koordynatorzy projektu – Anna Boczek, Natalia Sarzyńska – Wójtowicz
Współpraca przy realizacji projektu: Jacek Sochocki, Agnieszka Kwiatkowska, Magdalena Broniek