fotorelacja matematyka

Jednym podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kompetencji matematycznych.


Kompetencje matematyczne to zdolność i chęć stosowania matematycznych sposobów myślenia (logicznego, przestrzennego) oraz ich prezentacja w postaci wzorów, modeli, konstrukcji, wykresów lub tabel.


Sposób realizacji tego zadania określa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej


Nauczyciele szkoły przyszpitalnej diagnozują umiejętności matematyczne uczniów, rozpoznają ich możliwości i potrzeby edukacyjne oraz tak organizują pracę lekcyjną, by umożliwić dzieciom osiąganie podstawowego celu, jakim jest kształtowanie intuicji matematycznej właściwej danemu wiekowi.


Uczniowie na zajęciach rozwijają umiejętność liczenia, wnioskowania, planowania kroków w celu rozwiązania problemu, rozumowania w matematyczny sposób.fotorelacja matematyka
Opracowanie: Dorota D.

Zdjęcia: Agnieszka C.