Z wizytą edukacyjną do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

Biblioteka

W ramach wieloletniej współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie, na zaproszenie Pani Joanny Tarasiewicz - Kierownika Wydziału Promocji i Edukacji PBW i doradcy metodycznego w dniu 11 lutego 2020 roku nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wizycie edukacyjnej w budynku Biblioteki Pedagogicznej.

Głównym celem wizyty było rozwijanie zainteresowań naukowych i czytelniczych uczniów oraz kształtowanie nawyków korzystania ze zbiorów biblioteki.

Pani Joanna Tarasiewicz serdecznie przywitała wszystkich zebranych, a następnie zaprezentowała multimedialną lekcję biblioteczną pt. „Prawo autorskie w sieci”.Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Uczniowie poznawali zasady legalnego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci bez naruszenia praw autorskich. Uświadomiono uczniom główne aspekty prawa własności intelektualnej, zachęcano do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. Zaprezentowano przykłady zagrożeń związanych z siecią i cyberprzemocą i sposobami unikania tych zagrożeń.Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Kolejnym punktem programu była wycieczka po Bibliotece połączona ze zwiedzaniem poszczególnych Wydziałów. Przeszliśmy do Wydziału Udostępniania Zbiorów, gdzie Pani Joanna zapoznała obecnych ze specyfiką pracy w bibliotece. Uczniowie pozyskali informacje odnośnie predyspozycji niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza. W sposób niezwykle ciekawy i humorystyczny opowiadała historię swojej drogi zawodowej.Biblioteka

Biblioteka

Uczniowie zapoznawali się z zasadami korzystania z zasobów biblioteki, usługami edukacyjnymi oferowanymi placówkom oświatowym oraz zaletami czytania książek i czasopism naukowych. Podkreślono ważną rolę biblioteki w kształtowaniu rozwoju intelektualnego uczniów.Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Następnie przeszliśmy do Wydziału Zbiorów Audiowizualnych, gdzie uczniowie obejrzeli bogate i różnorodne zbiory książkowe oraz audiowizualne na różnych nośnikach technicznych takich, jak: płyty DVD, CD-ROM-y, płyty kompaktowe, płyty analogowe, przeźrocza i inne. Zaprezentowano również programy komputerowe oraz filmy profilaktyczne o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia oraz edukacyjne gry planszowe z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień .

Zwiedzając gmach budynku Biblioteki podziwialiśmy okolicznościowe wystawy i ekspozycje gablot tematycznych.Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Dziękujemy za umożliwienie udziału w atrakcyjnej formie zajęć, które w dobie wszechobecnych smartfonów i tabletów stanowiły okazję kształtowania i rozwijania kompetencji czytelniczych młodzieży .


Otwarte zasoby edukacyjne


Promowanie czytelnictwa


Propozycje działań promujących czytelnictwo

Opracowanie: Anna Boczek