Podsumowanie działań Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2019/2020.

Kolejny rok współpracy z UNICEF w ramach działalności Klubu Szkół za nami. Za aktywną współpracę i zaangażowanie w działania Klubu Szkół UNICEF nasza placówka otrzymała podziękowanie.


DYPLOM UNICEF 2020


W roku szkolnym 2019/2020:


• edukowaliśmy naszych uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata


• propagowaliśmy idee tolerancji, akceptacji i otwartości na inne kultury oraz aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata


• kształtowaliśmy postawy prospołeczne, prozdrowotne i pro-pomocowe.


• edukowaliśmy o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka


• włączyliśmy się w akcję charytatywna UNICEF „Pomoc dla Nigru”


• angażowaliśmy uczniów w realizację projektu „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.

Podsumowanie działań Klubu Szkół UNICEF
w roku szkolnym 2019/2020.

Opracowanie: zespół