Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.
W dniu 19 listopada 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona informacja o tym, że w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w latach ubiegłych – na podstawie wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE – wykaz tych wszystkich wymagań z podstawy programowej, których znajomość może być sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021.


Wymagania z podstawy programowej, które nie będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 obejmują:


Kształcenie literackie i kulturowe:


• znajomość gatunków literackich takich jak: pamiętnik, sonet, pieśń, bajka


• znajomość środków stylistycznych takich jak: eufemizm, porównanie homeryckie


• rozpoznawanie gatunków dziennikarskich takich jak: felieton, reportaż


• rozumienie mechanizmu upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie, rozumienie rozbieżności między mową a pismem


• określanie rodzajów formantów


• odróżnianie typów wyrazów złożonych


• znajomość typów skrótów i skrótowców


• rozpoznawanie rodzajów nazw miejscowych


Tworzenie wypowiedzi


• rozpoznawanie i rozróżnianie środków perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych i określanie ich funkcji


• tworzenie spójnych wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: przemówienie, recenzja, wywiad, życiorys, podanie, CV, list motywacyjny


Lektury obowiązkowe (których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminie)


• wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego


• wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza


• Ignacy Krasicki, Żona modna


• Sławomir Mrożek, Artysta


• Stefan Żeromski, Syzyfowe prace


• Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)


Podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego odnosimy się do obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, ćwiczymy wszystkie kluczowe umiejętności, które zostały w nich zapisane.


Warto podkreślić, że znaczna część tych umiejętności jest na bieżąco utrwalana na zajęciach lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracamy na te umiejętności kluczowe, które wypadają najsłabiej, one są punktem wyjścia do ćwiczeń powtórzeniowych.


- czytanie ze zrozumieniem – uczniowie układają pytania do tekstu, do konkretnych akapitów, streszczają teksty nieliterackie, wyszukują konkretne informacje we wskazanych akapitach,Przygotowujemy się do egzaminu po ósmej klasie – język polski.

- odczytywanie tekstów literackich – uczniowie układają wydarzenia w porządku chronologicznym, układają pytania do omawianych fragmentów lektury, układają pytania dotyczące bohatera, jego cech charakteru,Przygotowujemy się do egzaminu po ósmej klasie – język polski.

- umiejętność argumentowania – uczniowie formułują stanowiska oraz popierają je argumentami, oraz stosują właściwe przykłady, także z literatury (ze szczególnym uwzględnieniem lektur obowiązkowych).Przygotowujemy się do egzaminu po ósmej klasie – język polski.

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty można uzyskać na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opracowanie: A.C.