Rozprawiamy sie z rozprawką...
Rozprawiamy sie z rozprawką...


W naszej szkole uczniowie przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w maju przez trzy kolejne dni:


1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut


2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut


3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.


W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎


Na lekcjach języka polskiego dzieci wytrwale ćwiczą m.in. redagowanie rozprawki. Jest to forma wypowiedzi pisemnej, w której należy przedstawić swoje stanowisko wobec problemu zawartego w poleceniu…..

Rozprawiamy sie z rozprawką...

Rozprawiamy sie z rozprawką...

Rozprawiamy sie z rozprawką...

Opracowanie: ACK