„Dbamy o zdrowie i prawidłowe relacje interpersonalne” – projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

„Zdrowie to inwestycja w siebie samego, droga do poprawy swego samopoczucia, a także jakości życia osobistego, towarzyskiego i zawodowego”
W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w okresie kwiecień – maj w naszej szkole realizowano interdyscyplinarny projekt edukacyjny pt. „Dbamy o zdrowie i prawidłowe relacje interpersonalne”. W realizacji projektu wykorzystano elementy Design Thinkingu – metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o diagnozę oczekiwań i potrzeb odbiorców.


We współczesnym świecie istnieje nierozerwalny związek między zdrowiem a edukacją. Zdrowie bowiem jest zasobem dla edukacji – dobre zdrowie dzieci sprzyja uczeniu się, dobremu przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom szkolnym i satysfakcji z nauki. Umożliwia rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zdrowie jest środkiem dla dobrego, twórczego życia!!!


Projekt realizowany był przez nauczycieli różnych specjalności, którzy w ramach nauczanych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na rok 2020/2021 przeprowadzili wiele różnorodnych, innowacyjnych aktywności wspierających szeroko pojęte zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Głównymi celami wszystkich naszych działań było kreowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska ucznia poprzez promowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Wszystkim uczestnikom projektu przyświecał również cel – kształtowanie kompetencji przyszłości, czyli: efektywnej współpracy w grupie, kreatywnego rozwiązywania problemów, wzajemnego inspirowania i motywowania do pracy, logicznego, analitycznego myślenia.


Istota promowania zdrowego stylu życia oraz holistyczne podejście do zdrowia (w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym) – to podstawowe zagadnienia niniejszego projektu. Stanowią one zasadniczy punkt odniesienia wszystkich zajęć z uczniami.Oto efekty naszych wspólnych działań projektowych:


• Na języku polskim uczniowie zinterpretowali fraszkę Jana Kochanowskiego pt. "Na zdrowie", starając się podkreślić jej uniwersalny i ponadczasowy przekaz - nie ma nic ważniejszego od bycia zdrowym. Człowiek zdrowy może realizować wszystkie swoje życiowe pasje, które dają mu szczęście i radość. Prace zostały wykonane na platformie projektowania graficznego CANVA.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

• Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka niemieckiego na temat zdrowego trybu życia i prawidłowego, zbilansowanego odżywiania. Na zajęciach przygotowywano pomoce dydaktyczne do nauki nazw produktów spożywczych. Z przygotowanych elementów budowano piramidę zdrowego odżywiania. Uczniowie opowiadali o swoich ulubionych potrawach oraz nawykach żywieniowych, dyskutowano jak należy zdrowo się odżywiać.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

W kolejnej części zajęć uczniowie metodami gier dydaktycznych poprzez dopasowywanie, poznawali porady związane ze zdrowym trybem życia. Szeregowano je w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

• Na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego uczniowie wykonali plakat podzielony na dwie części: produkty żywnościowe, które powinniśmy spożywać regularnie oraz te, których powinniśmy unikać w swojej diecie.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

Zajęcia bazowały na prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia.


Następnie uczniowie wykonywali różnorodne zadania leksykalne o tematyce dotyczącej zdrowego żywienia oraz profilaktyki uzależnień poprzez dopasowywanie słów do obrazków, krzyżówki, rozsypanki literowe, uzupełnianie zdań brakującymi słowami, testy wielokrotnego wyboru itp.


projekt edukacyjny

Podsumowaniem zajęć były prace pisemne na temat swoich ulubionych produktów żywnościowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na owoce i warzywa.


Zajęcia edukacyjne z religii obfitowały w ciekawe, twórcze pomysły, generowane przez uczniów. Poruszano zagadnienia dotyczące systemu wartości w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Zwrócono uwagę na uniwersalne wartości cenione przez młodzież i dzieci, takie jak prawda, piękno, odpowiedzialność, przyjaźń, otwartość , empatia, miłość.


projekt edukacyjny

Na podstawie treści „Hymnu do miłości” aktywnymi metodami, m.in. „burzą mózgów” tworzono skojarzenia do słowa „miłość” – cechy miłości. Uczniowie doszli do wniosku, że człowiek obdarzony wolną wolą jest zdolny do miłości i odpowiedzialności, a to stanowi najlepszy sposób na zagrożenia współczesnego świata.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

Świadome życie duchowe stanowi ważny czynnik chroniący w działaniach wychowawczo – profilaktycznych szkoły. Poza tym poziom duchowości i preferowane wartości wpływają pozytywnie na poziom poczucia szczęścia i zadowolenia z życia.


• Na lekcjach biologii i chemii odbył się cykl zajęć poświęcony homeostazie organizmu. Poruszane były tematy: skład chemiczny organizmu, czym jest zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, znaczenie ruchu dla zdrowia i kondycji psychofizycznej organizmu, wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.


projekt edukacyjny

Uczniowie zapoznawali się z zasadami prawidłowego żywienia oraz analizowali konsekwencje zdrowotne zaburzeń odżywiania, następnie za pomocą aplikacji komputerowych – Quzizz rozwiązywali interaktywne testy i ćwiczenia dotyczące zdrowego stylu życia.


projekt edukacyjny

Przeprowadzono wywiad z przedstawicielami służby zdrowia na temat konsekwencji zdrowotnych spożywania fast foodów. W ramach projektu młodzież opracowywała prezentacje multimedialne pt. „Zasady zdrowego i bezpiecznego stylu życia” oraz „Chemia wspomaga nasze zdrowie”.


Podczas warsztatów profilaktycznych „Uczymy się porozumiewać bez przemocy” uczniowie wykonywali ćwiczenia rozwijające umiejętności wyrażania własnych emocji, uczące empatii i postaw asertywnych.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

Zwrócono uwagę na rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacjach konfliktu czy zachowań agresywnych. Opracowano „Katalog zasad podtrzymujących prawidłowe relacje międzyludzkie”, następnie „burzą mózgów” zastanawiano się, czy w kontaktach ludzkich ważniejsza jest racja czy relacja.


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

Na zajęciach muzycznych poruszano tematykę wpływu muzykoterapii na dobrostan i kondycję psychofizyczną uczniów- pacjentów, zwłaszcza przebywających na leczeniu na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.


Na lekcjach muzyki - Wpływ muzyki na proces leczenia


• Na zajęciach edukacyjnych z matematyki z obliczano BMI (z ang. Body Mass Index) czyli wskaźnik prawidłowej masy ciała oraz PPM czyli wskaźnik Podstawowej Przemiany Materii.


projekt edukacyjny

Uczniowie na podstawie prostych wzorów mieli możliwość policzyć, czy ich masa ciała jest prawidłowa oraz ile kalorii powinni przyjmować dziennie, aby zachować zdrowy tryb życia. W tym celu potrzebne były dane dotyczące wzrostu, masy ciała oraz wieku ucznia. Lekcje przeplatane były pogadankami, dyskusjami i wykładami informacyjnymi na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz użyteczności matematyki w życiu codziennym.


projekt edukacyjny

• Na zajęciach wychowawczych odbył się cykl zajęć ruchowych przy muzyce „Ruch i taniec”, połączony z pokazem i nauką ćwiczeń poprawiających kondycję organizmu oraz ćwiczeń relaksujących, czyli redukujących stres. W trakcie zajęć zwrócono uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas aktywności ruchowej. Zajęcia były strzałem w dziesiątkę, zintegrowały cały zespół klasowy, wzbudziły pozytywne emocje i dały dużo radości uczestnikom. Wiadomo bowiem, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną, samopoczucie i dobrostan psychiczny; to świetny relaks dla organizmu. Wydzielane w czasie ruchu endorfiny, tzw. hormony szczęścia, poprawiają samopoczucie, zwiększają motywację do działania, obniżają poziom stresu, mogą też zapobiegać stanom depresyjnym lub znacznie je ograniczać. Dobrej zabawy, uśmiechu i radości było wiele!


projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

projekt edukacyjny

Naszym sukcesem podczas realizacji projektu jest fakt, iż wysiłki podejmowane w trakcie zajęć przyniosły efekty, ponieważ treści, zakres i metody projektu uwzględniały oczekiwania odbiorców oraz były dostosowane do ich potrzeb i problemów. Zajęcia przebiegały w taki sposób, aby angażować wszystkich uczestników w odpowiednich obszarach aktywności. Można stwierdzić, iż udało się zaszczepić w młodych ludziach nawyki zdrowego stylu życia, a ich aktywność i kreatywność pozwoli na przeniesienie tych nawyków do ich środowisk domowych i pozaszkolnych!

Realizatorzy projektu:

Anna Boczek

ACK

Jacek Sochocki

Yuliya Mikhaliuk

Kinga Kleniewska

Łukasz Niewiadomy

Piotr Twardowski

Natalia Sarzyńska – Wójtowicz

Adam Juśko